กำหนดการประชุมรับฟังผลการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ปี ๒๕๖๐ และทิศทางการขับเคลื่อนงานตาม PA ของเขตสุขภาพที่ ๑๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

กำหนดการประชุมรับฟังผลการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ปี ๒๕๖๐ และทิศทางการขับเคลื่อนงานตาม PA ของเขตสุขภาพที่ ๑๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

  • วุฒิชัย ว่องไว
  • 21/11/2017
  • ปิดความเห็น บน กำหนดการประชุมรับฟังผลการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ปี ๒๕๖๐ และทิศทางการขับเคลื่อนงานตาม PA ของเขตสุขภาพที่ ๑๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

กำหนดการประชุมรับฟังผลการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ปี ๒๕๖๐

และทิศทางการขับเคลื่อนงานตาม PA ของเขตสุขภาพที่ ๑๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

โดย ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ และผู้บริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมแก้วโกเมน รพ.สตูล

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. – คณะผู้บริหารกล่าวต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ และแขกผู้มีเกียรติโดย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑๒
 ๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๕ น.  – นำเสนอผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดย ประธานคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ ๑๒
 ๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น.  – นำเสนอแผนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดย ประธานคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 12
 ๑๐.๐๐ – ๑๐.๔๐ น.

นำเสนอ Success Story เขตสุขภาพ/ติดตามประเด็นสำคัญความท้าทายในการพัฒนาของหน่วยงานในพื้นที่

– War Surgery โดย นพ.รุซตา สาและ นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลปัตตานี  Download

– Border Health โดย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

– การพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ผู้อำนวยการศูนย์บริหารการ   พัฒนา สุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้

 ๑๐.๔๐ – ๑๑.๓๐ น.  – มอบนโยบายโดย ผู้บริหารระดับสูง /ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข
 ๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  – ตอบข้อซักถามหารือข้อสงสัย โดย ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง
 ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  – พักรับประทานอาหารกลาง (ห้องทับทิม รพ.สตูล)
 ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

 – การตรวจเยี่ยมพื้นที่และรับฟังผลการดำเนินงาน

– การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)  คปสอ.ละงู ณ ห้องประชุม รพ.ละงู

– ผลการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัว ณ PCC กำแพง อ.ละงู

– ผลการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ณ รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯ อ.มะนัง

 ๑๖.๓๐ น.

 – คณะเดินทางไปสนามบินหาดใหญ่ จ.สงขลา – รับประทานอาหารเย็น

– เดินทางกลับ กทม.โดยสวัสดิภาพ

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

1,598 total views, 1 views today