การประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 2/2561

การประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 2/2561

การประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 2210 ตึกอุบัติเหตุ ชั้น 2 โรงพยาบาลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  10 พ.ย 60

วาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2561

2.2 ติดตามความก้าวหน้าจากการประชุม ครั้งที่ 1/2561

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตาม

3.1 ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพชายแดนและระบบการส่งต่อผู้ป่วยข้ามแดน โดย นพ.สมหมาย  บุญเกลี้ยง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

3.2 การจัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) โดย นพ.วิเศษ  สิรินทรโสภณ  นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

3.3 การดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัว (PCC)

โดย นพ.อุทิศศักดิ์  หริรัตนกุล  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

3.4 Halal Medical Hub นพ.สสจ.ปัตตานี โดย นพ.ชัยรัตน์  ลำโป  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

3.5 การดำเนินงาน War Surgery

โดย นพ.กิตติศักดิ์  อักษรวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา Download

3.6 การเตรียมข้อมูลรับการติดตามขับเคลื่อนยุทธ์ 20ปี เขตสุขภาพที่ 12 จ.สตูล

โดย นพ.อุทิศศักดิ์  หริรัตนกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ

4.1 ร่างคำสั่งคณะกรรมการฯ เขตสุขภาพที่ 12 โดย นางสุนันทา  กาญจนพงศ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12

4.2 กำหนดการตรวจเยี่ยมพื้นที่ ของรองนายกฯ (27 พย)

  • V1
  • V2 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

 

647 total views, 1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *