คำสั่งอนุกรรมการบริหารการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 12 ที่ 41/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานนักบริหารการเงินการคลัง CFO และผู้ตรวจสอบบัญชี ระดับเขตสุขภาพและระดับจังหวัด

คำสั่งอนุกรรมการบริหารการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 12 ที่ 41/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานนักบริหารการเงินการคลัง CFO และผู้ตรวจสอบบัญชี ระดับเขตสุขภาพและระดับจังหวัด

countinue reading