คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3805/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดโครงการประชุมวิชาการ “พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินภาคใต้” ประจำปีงบประมาณ 2560

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3805/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดโครงการประชุมวิชาการ “พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินภาคใต้” ประจำปีงบประมาณ 2560

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3805/2560 เรื่อง

countinue reading
คำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 ที่ 19/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบเภสัชกรรม เขตสุขภาพที่ 12

คำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 ที่ 19/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบเภสัชกรรม เขตสุขภาพที่ 12

คำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 ที่ 19/2560 เรื่อง แต่งตั

countinue reading
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3488/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภค เขตสุขภาพที่ 12

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3488/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภค เขตสุขภาพที่ 12

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3488/2560 เรื่อง

countinue reading
คำสั่ง กระทรวงสาธารณสุข ที่ 1494/2560 เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง (CIO) ประจำกระทรวงสาธารณสุขและประจำสักนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คำสั่ง กระทรวงสาธารณสุข ที่ 1494/2560 เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง (CIO) ประจำกระทรวงสาธารณสุขและประจำสักนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คำสั่ง กระทรวงสาธารณสุข ที่ 1494/2560 เรื่อง แต่งตั้งแล

countinue reading