คำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 ที่ 33/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการขอเปิดหน่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จังหวัดนราธิวาส

คำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 ที่ 33/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการขอเปิดหน่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จังหวัดนราธิวาส

คำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 ที่ 33/2561 เรื่อง แต่งตั

countinue reading

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1887/2561 แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินผลคุณภาพกาบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)

countinue reading
, ,

คำสั่งที่ 28/2561 เรื่องแต่งตัั้งคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาอุบัติเหตุ

คำสั่งที่ 28/2561 เรื่องแต่งตัั้งคณะทำงานพัฒนาระบบบริกา

countinue reading
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1641/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (โรคพิษสุนัขบ้า) เขตสุขภาพที่ 12

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1641/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (โรคพิษสุนัขบ้า) เขตสุขภาพที่ 12

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1641/2561 เรื่อง

countinue reading
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1314/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินโครงการพัฒนาระบบบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ One Day Surgery (ODS) และการผ่าตัดแผลเล็ก  Minimally Invasive Surgery (MIS) เขตสุขภาพที่ 12

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1314/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินโครงการพัฒนาระบบบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ One Day Surgery (ODS) และการผ่าตัดแผลเล็ก Minimally Invasive Surgery (MIS) เขตสุขภาพที่ 12

countinue reading