การประชุมแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ คณะที่ ๔ การบริหารการเงินการคลัง

การประชุมแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ คณะที่ ๔ การบริหารการเงินการคลัง

ราละเอียดการประชุมแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกต

countinue reading