ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “แนวทางการบริหารความเสี่ยงการประเมินผลการควบคุมภายในและการป้องกันหรือควบคุมความเสีบหายตามมาตรการการตรวจเงินแผ่นดิน”

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “แนวทางการบริหารความเสี่ยงการประเมินผลการควบคุมภายในและการป้องกันหรือควบคุมความเสีบหายตามมาตรการการตรวจเงินแผ่นดิน”

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร &#

countinue reading
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “การป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานวินัยการเงินการคลังภาครัฐ”

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “การป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานวินัยการเงินการคลังภาครัฐ”

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร &#

countinue reading
การประชุม โครงการพัฒนาระบบบริการจัดการแรงงานด่างด้าวและการค้ามนุษย์ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2560

การประชุม โครงการพัฒนาระบบบริการจัดการแรงงานด่างด้าวและการค้ามนุษย์ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2560

การประชุม โครงการพัฒนาระบบบริการจัดการแรงงานด่างด้าวและ

countinue reading
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักศูตรการเตรียมความพร้อมการจัดกาพัสดุแนวทางใหม่สำหรับหน่วยงานของรัฐวิชา การจัดหาพัสดุแนวทางใหม่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักศูตรการเตรียมความพร้อมการจัดกาพัสดุแนวทางใหม่สำหรับหน่วยงานของรัฐวิชา การจัดหาพัสดุแนวทางใหม่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักศูตรการเตรียมความพร

countinue reading
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร การป้องกันความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างและรับผิดชอบทางละเมิดในการปฏิบัติงาน

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร การป้องกันความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างและรับผิดชอบทางละเมิดในการปฏิบัติงาน

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร กา

countinue reading