ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับเขต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขตสุขภาพที่ 12  ระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน 2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับเขต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขตสุขภาพที่ 12 ระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน 2561

ข้อมูลประกอบจัดทำแผนงานโครงการ  ข้อมูลประกอบการจัดทำโคร

countinue reading
, ,
การประชุมเพื่อพิจารณาแผนคำของบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 เขตสุขภาพที่ 12  วันศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น.  ณ ห้องประชุม ๒๒๑๐ โรงพยาบาลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การประชุมเพื่อพิจารณาแผนคำของบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 เขตสุขภาพที่ 12 วันศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม ๒๒๑๐ โรงพยาบาลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ระเบียบวาระการประชุม  เรื่อง ไฟล์  ผู้รับผิดชอบ  เรื่อง

countinue reading
การประชุมเพื่อกำหนดแนวทางและข้อปฏิบัติในการจัดทำคำของบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563  เขตสุขภาพที่ 12 วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 จังหวัดสงขลา

การประชุมเพื่อกำหนดแนวทางและข้อปฏิบัติในการจัดทำคำของบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 เขตสุขภาพที่ 12 วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 จังหวัดสงขลา

ระเบียบวาระการประชุม  เรื่อง ไฟล์  ผู้รับผิดชอบ  วาระที

countinue reading

ประชุมการจัดทำข้อมูลวางแผนพัฒนาระบบบริการและกำลังคนด้านสุขภาพ

หนังสือเชิญประชุม หนังสือประชุมการจัดทำข้อมูลวางแผนพัฒน

countinue reading
การประชุม  คณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับเขต (๕x๕) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๒ กรกฎาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลา  จังหวัดสงขลา

การประชุม คณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับเขต (๕x๕) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา

  วาระ เรื่อง ผู้รับผิดชอบ เวลา เรื่องก่อนวาระ วาร

countinue reading
ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 5/2561

ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 5/2561

ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 คร

countinue reading
,
ประชุมผู้บริหารเขต ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมปากเมง รีสอร์ท จ.ตรัง วันที่ 4 เม.ย. 2561

ประชุมผู้บริหารเขต ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมปากเมง รีสอร์ท จ.ตรัง วันที่ 4 เม.ย. 2561

ประชุมผู้บริหารเขต ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมปากเม็ง รีสอร์ท จ

countinue reading
,