การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 2/2562 วันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนภารักษ์ ชั้น 6 ตึก 50 ปี โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 2/2562 วันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนภารักษ์ ชั้น 6 ตึก 50 ปี โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่

countinue reading
การประชุม คณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 1/2562 วันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนภารักษ์ ชั้น 6 ตึก 50 ปี โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การประชุม คณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 1/2562 วันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนภารักษ์ ชั้น 6 ตึก 50 ปี โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12ครั

countinue reading
การประชุม VDO Conference กำหนดทิศทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ช่องสัญญาณ ##1001

การประชุม VDO Conference กำหนดทิศทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ช่องสัญญาณ ##1001

ระเบียบวาระการประชุม  เรื่อง ไฟล์  ผู้รับผิดชอบ  เรื่อง

countinue reading
ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 3 ชึ้แจงแผนเขตสุขภาพที่ 12

ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 3 ชึ้แจงแผนเขตสุขภาพที่ 12

ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 3 ชึ้แจงแผนเขตสุขภาพท

countinue reading
ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2 :เพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการและโครงการ

ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2 :เพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการและโครงการ

ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2 :เพื่อพิจารณากลั่นก

countinue reading
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับเขต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขตสุขภาพที่ 12  ระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน 2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับเขต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขตสุขภาพที่ 12 ระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน 2561

ข้อมูลประกอบจัดทำแผนงานโครงการ  ข้อมูลประกอบการจัดทำโคร

countinue reading
, ,
การประชุมเพื่อพิจารณาแผนคำของบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 เขตสุขภาพที่ 12  วันศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น.  ณ ห้องประชุม ๒๒๑๐ โรงพยาบาลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การประชุมเพื่อพิจารณาแผนคำของบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 เขตสุขภาพที่ 12 วันศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม ๒๒๑๐ โรงพยาบาลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ระเบียบวาระการประชุม  เรื่อง ไฟล์  ผู้รับผิดชอบ  เรื่อง

countinue reading
การประชุมเพื่อกำหนดแนวทางและข้อปฏิบัติในการจัดทำคำของบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563  เขตสุขภาพที่ 12 วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 จังหวัดสงขลา

การประชุมเพื่อกำหนดแนวทางและข้อปฏิบัติในการจัดทำคำของบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 เขตสุขภาพที่ 12 วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 จังหวัดสงขลา

ระเบียบวาระการประชุม  เรื่อง ไฟล์  ผู้รับผิดชอบ  วาระที

countinue reading