ประชุมเตรียมนำเสนอผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (PA) วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 ชั้น 2 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ประชุมเตรียมนำเสนอผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (PA) วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 ชั้น 2 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

    กำหนดการ ประชุมเตรียมนำเสนอผลการดำเนินงาน

countinue reading
การประชุมพิจารณากลั่นกรองแผนพัฒนาอาคารสถานบริการสุขภาพสู่ระบบ Building List ระยะ 5 ปี เขตสุขภาพที่ 12 วันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมมโนรา 2 ชั้น 7 โรงพยาบาลพัทลุง จังหวัดพัทลุง

การประชุมพิจารณากลั่นกรองแผนพัฒนาอาคารสถานบริการสุขภาพสู่ระบบ Building List ระยะ 5 ปี เขตสุขภาพที่ 12 วันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมมโนรา 2 ชั้น 7 โรงพยาบาลพัทลุง จังหวัดพัทลุง

    ระเบียบวาระการประชุม พิจารณากลั่นกรองแผนพ

countinue reading
การประชุม คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 2/2562 วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมหนานมดแดงรีสอร์ท อำเภอป่าพยอม จังหวัดพัทลุง

การประชุม คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 2/2562 วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมหนานมดแดงรีสอร์ท อำเภอป่าพยอม จังหวัดพัทลุง

    ระเบียบวาระการประชุม การประชุม คณะกรรมการ

countinue reading
การประชุมด้านพัฒนาอาคารสถานบริการสุขภาพสู่ระบบ Building List ระยะ 5 ปี เขตสุขภาพที่ 12 วันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนภารักษ์ ชั้น 6 อาคาร 50 ปี โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การประชุมด้านพัฒนาอาคารสถานบริการสุขภาพสู่ระบบ Building List ระยะ 5 ปี เขตสุขภาพที่ 12 วันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนภารักษ์ ชั้น 6 อาคาร 50 ปี โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

  ระเบียบวาระการประชุม การประชุมด้านพัฒนาอาคารสถาน

countinue reading
การประชุม คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 1/2562 วันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม1 ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา

การประชุม คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 1/2562 วันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม1 ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา

ระเบียบวาระการประชุม การประชุม คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1

countinue reading
การประชุมเพื่อติดตามแผนงานและแนวทางการดำเนินงาน คณะทำงานสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 12

การประชุมเพื่อติดตามแผนงานและแนวทางการดำเนินงาน คณะทำงานสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 12

การประชุมเพื่อติดตามแผนงานและแนวทางการดำเนินงาน คณะทำงา

countinue reading
การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านแผนงานและยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 12 วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านแผนงานและยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 12 วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ระเบียบวาระการประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงา

countinue reading

เอกสารการประชุมเตรียมความพร้อมทีมประเมิน รพ.สต.คุณภาพ เขตสุขภาพที่ 12 วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมนภารักษ์ โรงพยาบาลหาดใหญ่

ลำดับ รายการ ไฟล์ 1 แนวทางการดำเนินงาน รพ.สต.ติดดาว 256

countinue reading
การประชุม ผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 1/2562 วันอังคาร ที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

การประชุม ผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 1/2562 วันอังคาร ที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ระเบียบวาระการประชุม ผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่

countinue reading