ประชุมการจัดทำข้อมูลวางแผนพัฒนาระบบบริการและกำลังคนด้านสุขภาพ

หนังสือเชิญประชุม หนังสือประชุมการจัดทำข้อมูลวางแผนพัฒน

countinue reading
การประชุม  คณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับเขต (๕x๕) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๒ กรกฎาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลา  จังหวัดสงขลา

การประชุม คณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับเขต (๕x๕) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา

  วาระ เรื่อง ผู้รับผิดชอบ เวลา เรื่องก่อนวาระ วาร

countinue reading
ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 5/2561

ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 5/2561

ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 คร

countinue reading
,
ประชุมผู้บริหารเขต ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมปากเมง รีสอร์ท จ.ตรัง วันที่ 4 เม.ย. 2561

ประชุมผู้บริหารเขต ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมปากเมง รีสอร์ท จ.ตรัง วันที่ 4 เม.ย. 2561

ประชุมผู้บริหารเขต ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมปากเม็ง รีสอร์ท จ

countinue reading
,
การประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทน แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้  วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

การประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทน แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

การประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทน แก่เจ้าหน้

countinue reading

ป้องกัน: ประชุมสำนักงานเขต ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 2 มีนาคม 2561

ไม่มีคำเกริ่นนำเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกป้องกัน

countinue reading
, , , ,