รายงานสำหรับผู้บริหาร

รายงานสำหรับผู้บริหาร

 ปรับปรุงล่าสุด
 – รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ(PA) ของเขต  31 ธ.ค.61
– รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏบิติราชการกระทรวงสาธารณสุข (PA) ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561   1 ม.ค.61
– โปรแกรมติดตามงบลงทุน (กบรส)
รายงาน CMI ภาพรวม (กรบส)
– โปรแกรมติดตามงบลงทุน (กบรส)
รายงานคุณภาพข้อมูลสุขภาพ เขต(SIS)  2 ม.ค.61

 

261 total views, 1 views today